iOS 发送表情 使用本地表情资源 怎么发送文本消息

huangjiacheng521
2019-09-11 07:10 114 0

我将我选择的表情放在了NSMutableAttributedString里但是JMSGTextContent *textContent = [[JMSGTextContent alloc] initWithText:text]; 只允许传递string类型 我该怎么做

0个回答

热门排序